sumif()

ใช้คำนวณยอดรวม โดยกำหนดเงื่อนไข เช่น ต้องการสรุปยอดขายรวมของพนักงานแต่ละคน สรุปยอดขายรวมของแต่ละประเภท/แผนกสินค้า 

วิธีใช้:

sumif(range,criteria,[sum_range])
range ช่วงของข้อมูลที่ต้องการแบ่งกลุ่ม คัดแยก เพื่อการคำนวณ
criteria
 
ค่าที่กำหนดให้เปรียบเทียบเพื่อเข้ากลุ่ม ใส่ได้ทั้งชื่อเซลล์เช่น A21 หรือใส่เป็นค่าคงที่ (ต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูด
เช่น "กนิษฐา  วงศ์ธรรม")
sum_range ช่วงของข้อมูลที่นำมาใช้คำนวณตามเงื่อนไขใน range และ criteria

ตัวอย่าง:

คำสั่งในเซลล์ C18 (แบบใส่เงื่อนไขเป็น Text) =sumif($A$2:$A$14,"กนิษฐา  วงศ์ธรรม",$C$2:$C$14)
คำสั่งในเซลล C22 (แบบใส่เงื่อนไขอ้างอิงเซลล์) =sumif($A$2:$A$14,A22,$C$2:$C$14)

* การกำหนดเซลล์ในช่วงของข้อมูล ได้ใส่ "$" เพิ่มเข้าไปเพื่อบังคับไม่ให้ Row และ Col เลื่อนเมื่อมีการ คัดลอกคำสั่งไปวางไว้ในเซลล์ถัดไป
(ใส่หน้า Col บังคับ Col, ใส่หน้าตัวเลข บังคับ Row)

 

sumif()

 


Menu