countif()

ใช้นับจำนวนข้อมูลในตาราง ที่มีข้อมูลตรงตามที่กำหนด เช่น ต้องการให้นับจำนวนพนักงานแยกตามเพศ, นับจำนวนพนักงานที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

วิธีใช้:

countif(range,critera)
range ช่วงของข้อมูลที่ต้องการให้นับ เช่น E2:E7
critera ค่าที่กำหนดให้นับ ใส่ได้ทั้งชื่อเซลล์เช่น E2 หรือใส่เป็นค่าคงที่ (ต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูด เช่น "F")


ตัวอย่าง:

คำสั่งในเซลล์ E9 =countif(E2:E7,"F")
คำสั่งในเซลล์ E10 =countif(E2:E7,"M")

countif


Menu