trunc()

ใช้ปัดเศษทศนิยมทิ้ง โดยไม่คำนึงว่าเศษทศนิยมมีกี่ตำแหน่ง เกินกว่าครึ่งหนึ่งหรือไม่ สรุปคือ ปัดเศษทศนิยมทิ้งไปเลย
trunc() ต่างกับ int() ตรงที่ trunc() สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ตัดทศนิยมทิ้งที่ตำแหน่งไหนได้

 

วิธีใช้:

trunc(number,[number digits])
number เลขจำนวน หรือ เซลล์ที่ต้องการนำมาปัดเศษทศนิยมทิ้ง
number digits ตำแหน่งทศนิยมที่ต้องการ (หลังจากถูกปัด) ถ้าไม่กำหนด เลขจำนวนจะถูกปัดเศษทิ้งเหลือจำนวนเต็ม ได้ผลลัพธ์เท่ากับ int()

ตัวอย่าง:

คำสั่งในเซลล์ B6 (เหลือ 3 ตำแหน่ง) =trunc(A6,3)
คำสั่งในเซลล E6 (เหลือจำนวนเต็ม) =trunc(A6,0)

trunc()


Menu