Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

การใช้ Skype

Skype การสื่อสารประเภท VOIP ย่อมาจากคำว่า Voice Over IP หมายถึงการสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต เราสามารถสื่อสารถึงกันได้ฟรี ผ่านทางบัญชีของ Skype ด้วยกัน (ยกเว้นการโทรจาก Skype เข้าโทรศัพท์บ้านหรือมือถือ จะมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าปกติ) นอกจากนี้ยังสามารถพูดคุยแบบเห็นในรูปแบบวีดีโอได้อีกด้วย (Video Call)