round()

ใช้ปัดเศษทศนิยม แบบกำหนดตำแหน่งของทศนิยมที่ต้องการ เช่นปัดให้เหลือทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือแม้แต่ให้เหลือจำนวนเต็มได้ตามต้องการ

 

วิธีใช้:

round(number,number digits)
number เลขจำนวน หรือ เซลล์ที่ต้องการนำมาปัดเศษทศนิยม
number digits ตำแหน่งทศนิยมที่ต้องการ (หลังจากถูกปัด)

ตัวอย่าง:

คำสั่งในเซลล์ B6 (เหลือ 3 ตำแหน่ง) =round(A6,3)
คำสั่งในเซลล E6 (เหลือจำนวนเต็ม) =round(A6,0)

round()

การปัดเศษทศนิยม ใช้หลักเกณฑ์ เศษ 5-9 ปัดขึ้น และปัดเศษ 0-4 ทิ้ง

 


Menu