count()

ใช้นับจำนวนข้อมูลในตาราง เฉพาะที่มีเลขจำนวน เช่นตัวอย่างข้างล่างนี้ ต้องการนับเฉพาะพนักงานที่ได้รับการเสนอให้ปรับเงินเดือน


วิธีใช้:

parameter ของ function นี้เป็นแบบเปิด ดังนั้น คุณสามารถใส่เพียง value1 เซลล์เดียวก็ได้ หรืออาจใส่ในรูปแบบเซลล์เริ่มต้น:สิ้นสุดก็ได้ เช่น E2:27 และสามารถใส่แบบกำหนดเซลล์ได้ เช่น E2,E4:27

เลขจำนวนในที่นี่ หมายถึง ตัวเลขที่อยู่ในสถานะ number ไม่ใช่ text และขณะเดียวกัน เลขศูนย์ ก็ถือเป็นเลขจำนวนด้วยเช่นกัน

count(value1,[value2],...)
value1 เซลล์ที่ต้องการให้นับ (เริ่มต้น)

value2

เซลล์ที่ต้องการให้นับ (ต่อมา หรือ สิ้นสุด)

 

ตัวอย่าง:

คำสั่งในเซลล์ E9 =count(E2:E7)

count() นับจำนวนข้อมูล เฉพาะที่มีเลขจำนวน


Menu