ก่อนที่เราจะนำคำสั่งของ Excel ที่ใช้ในการคำนวณใด ๆ นั้น เราจะต้องรู้จักการใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เสียก่อน เพื่อเป็นพื้นฐาน และหัวใจสำคัญในการที่เราจะนำไปใช้ได้ เช่นเครื่องหมาย บวก, ลบ, คูณ, หาร รวมถึงเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ได้แก่ มากกว่า, น้อยกว่า และเท่ากับ เป็นต้น ดังที่จะแสดงตามตัวอย่างข้างล่างนี้

 

01ตารางแสดงการใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ ในการคำนวณการใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ใน Excel

02ตารางแสดงการใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ ในการเปรียบเทียบการใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ใน Excel

 

ในช่องที่ต้องการใช้เครื่องหมายในการคำนวณนั้น จะต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ " = " ก่อนทุกครั้ง โดยในการใส่เครื่องหมายนั้น จะเว้นวรรคเพื่อให้สะดวกในการอ่าน หรือไม่เว้นวรรคก็ได้


Menu