roundup()

ใช้ปัดเศษทศนิยม แบบกำหนดตำแหน่งของทศนิยมที่ต้องการ เช่นปัดให้เหลือทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือแม้แต่ให้เหลือจำนวนเต็มได้ตามต้องการ
การใช้ roundup() เหมือนกับ round() เพียงแต่ roundup() เป็นการปัดเศษขึ้น โดยไม่คำนึงว่าเป็นเศษเท่าไร

 

การปัดเศษทศนิยมโดย roundup() นี้ เป็นการปัดขึ้นทั้งหมด

วิธีใช้:

roundup(number,number digits)
number เลขจำนวน หรือ เซลล์ที่ต้องการนำมาปัดเศษทศนิยมขึ้น
number digits ตำแหน่งทศนิยมที่ต้องการ (หลังจากถูกปัด)

ตัวอย่าง:

คำสั่งในเซลล์ B6 (เหลือ 3 ตำแหน่ง) =roundup(A6,3)
คำสั่งในเซลล E6 (เหลือจำนวนเต็ม) =roundup(A6,0)

roundup()


Menu