Header Footer คืออะไร


ถ้าพูดถึง Header และ Footer ใน Microsoft Word หลายๆ คนคงเข้าใจดี และทราบถึงวิธีการใช้งาน ซึ่ง Header ก็คือส่วนหัวของเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร Word/Excel ซึ่งเราสามารถกำหนดเพียงครั้งเดียว โปรแกรมก็จะแสดงให้ในทุกๆ หน้า ในทางกลับกัน Footer ก็คือส่วนที่ท้ายของเอกสาร นั่นเอง? ส่วนใหญ่ Header/Footer มักจะใช้สำหรับการแสดงชื่อเอกสาร / รายงาน? และใช้สำหรับแสดงจำนวนหน้าของเอกสารนั้นๆ

วิธีใส่ Header / Footer ใน Excel

Set Header Footer Excel 2007

  1. คลิกหัวข้อ Page Layout
  2. คลิกไอคอน "Print Titles"
  3. จะได้หน้าต่าง "Page Setup"
  4. ให้คลิกแท็ป "Header/Footer"
  5. ในช่อง Header สามารถคลิกเลือกรูปแบบสำเร็จรูปที่โปรแกรมจัดไว้ให้ หรือ
  6. คลิกปุ่ม Custom Header เพื่อเลือกรูปแบบตามต้องการ (รูปแบบนี้ จะมีการแบ่งส่วนของ Header เป็น 3 ส่วนคือ ซ้าย กลาง และขวา)
  7. ในช่อง Footer สามารถคลิกเลือกรูปแบบสำเร็จรูปที่โปรแกรมจัดไว้ให้ เช่นเดียวกับ Header หรือ
  8. คลิกปุ่ม Custom Footer เพื่อเลือกรูปแบบตามต้องการ (รูปแบบนี้ จะมีการแบ่งส่วนของ Footer เป็น 3 ส่วนคือ ซ้าย กลาง และขวา)
  9. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการแก้ไข
  10. ต้องการยกเลิก ก็คลิกปุม Cancel แทน

?


Menu