ปัญหาของภาษาในไฟล์ PDF


สำหรับผู้ที่ต้องการ เปิดไฟล์ประเภท PDF แต่เป็นภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ และมีปัญหาเรื่องการแสดงตัวอักษรของภาษานั้นๆ เราไม่จำเป็นต้องติดตั้งภาษานั้นๆ ในส่วนของ Windows น่ะครับ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องการแสดงของโปรแกรม PDF เอง ซึ่งโดยปกติแล้ว โปรแกรมที่ใช้สำหรับการเปิดไฟล์ มักใช้โปรแกรม Adobe Reader เป็นตัวเปิด แต่อย่างไรก็ตามเรายังสามารถใช้โปรแกรมอื่นๆ เปิดได้ด้วยเช่นกัน

แก้ปัญหาการเปิดไฟล์ภาษาอื่นๆ

  1. แนะนำให้เชื่อมต่ออินเตอร์ก่อน (เพราะจะมีการอัพเดทโปรแกรมภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม)
  2. เปิดโปรแกรม Adobe Reader
  3. เปิดไฟล์ที่เป็นภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาจีน เป็นต้น
  4. โปรแกรมจะตรวจสอบเรื่องการแสดงภาษา ถ้าไม่สามารถแสดงได้ โปรแกรมจะ download ไฟล์ภาษาอื่นๆ ให้อัตโนมัติ
  5. ทดสอบดูผลลัพธ์อีกครั้ง

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ภาษาอื่นๆ ได้คือ ชื่อของไฟล์ แนะนำให้มีการเปลี่ยนชื่อไฟล์ หรือ rename file เป็นภาษาอังกฤษ ก่อนการเปิดใช้งานทุกครั้ง


Menu