ส่วนประกอบพื้นฐานของ Outlook Express

Outlook Express

  1. เมนูบาร์ - เมนูที่รวบรวมคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรม
  2. ทูลบาร์ - รูปภาพแทนคำสั่งที่ใช้งานประจำ
  3. โฟลเดอร์ - คือที่ใช้สำหรับเก็บ mail ต่าง ๆ ประกอบด้วย
   • inbox - ที่เก็บ mail ที่ส่งเข้ามา
   • outbox - ที่เก็บ mail ที่กำลังจะถูกส่งออกไป
   • Send Items - ที่เก็บ mail ที่ถูกส่งออกไปแล้ว
   • Deleted items - ที่เก็บ mail ที่ลบทิ้ง
   • Drafts - ที่เก็บ mail ที่เขียนยังไม่เสร็จ (ยังไม่ได้ส่ง)
  4. หน้าต่างการทำงาน - พื้นที่แสดง mail, newsgroup และอื่น ๆ ในหน้าที่นี้ถ้าคลิกที่ inbox จะเปลี่ยนเป็นหน้าต่างใหม่

Outlook express windows

 1. หน้าต่างแสดง mail ที่รับเข้ามา - เพียงคลิกที่ mail แต่ละรายการ โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของ mail นั้น ๆ ในช่องที่ 6
 2. หน้าต่างแสดง เนื้อหาของ mail - แสดงเนื้อหาของ mail ที่เลือกจากช่องที่ 5

ส่วนประกอบของ Toolbar

Outlook express Toolbar

Toolbar คือบาร์ที่ใช้แสดงไอคอนคำสั่งต่างๆ ที่ใช้งานบ่อย ๆ สร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งาน เราสามารถซ่อน หรือให้แสดง ทูลบาร์ได้ โดยการคลิกขวาที่บริเวณ เมนูบาร์ คลิกเลือก Toolbar

 1. New Mail - ใช้สำหรับเขียน mail ฉบับใหม่ ถ้าเป็นเวอร์ชั่น 4 จะใช้คำว่า Compose Mail
 2. Reply - ใช้สำหรับตอบ mail กลับ ฉบับปัจจุบันที่เราคลิกเลือกอยู่
 3. Reply All - เหมือน reply แต่จะตอบกลับไปทุก ๆ Email address ที่มีชื่อใน mail ฉบับนั้น ๆ ในช่อง TO, CC, BCC
 4. Forward - ใช้สำหรับส่งต่อ mail ไปให้คนอื่น
 5. Print - ใช้สำหรับพิมพ์ mail ที้อ่านปัจจุบัน
 6. Delete - ใช้สำหรับลบ mail ที่อ่านปัจจุบัน การลบ mail ที่จะส่งไปเก็บที่โฟลเดอร์ Deleted items
 7. Send/Recv - ถ้าคลิกด้านข้าง (ขวา) จะมีเมนูย่อย ให้เลือกว่าจะ send mail ออกไป หรือ receive mail เข้ามา หรือ ทั้งรับ-ส่ง mail
 8. Address - จะเข้าไปโปรแกรม Address book เพื่อใส่รายชื่อ ที่อยู่ ของ mail ต่างๆ ที่เราติดต่ออยู่
 9. Find - สำหรับค้นหา mail กรณีมี mail มาก ๆ การค้นหาสามารถเลือกค้นหาในแต่ละ โฟลเดอร์ได้

 


Menu