1. **วิธีการใช้งานเครื่องมือ Styles ใน Microsoft Word?**

   - เลือกข้อความที่ต้องการให้เป็นสไตล์ > เลือกสไตล์ที่ต้องการในกล่องเลือก Styles หรือใช้ปุ่ม Styles ในแถบ Home.

 

2. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Table of Contents ใน Microsoft Word?**

   - เลือก Insert > Table of Contents > เลือกแบบรายการที่ต้องการ.

 

3. **การใช้งานเครื่องมือ Table of Authorities ใน Microsoft Word?**

   - เลือก References > Insert Table of Authorities > กำหนดตัวเลือกตามความต้องการ.

 

4. **วิธีการใช้งานเครื่องมือ Footnotes and Endnotes ใน Microsoft Word?**

   - เลือกที่ต้องการใส่ Footnote หรือ Endnote > Insert > Footnote/Endnote > พิมพ์ข้อความ.

 

5. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Columns ใน Microsoft Word?**

   - เลือกข้อความที่ต้องการแบ่งเป็นคอลัมน์ > เลือก Layout > Columns > เลือกจำนวนและการจัดหน้า.

 

6. **การใช้งานเครื่องมือ Page Breaks ใน Microsoft Word?**

   - เลือกที่ต้องการจัดหน้า > Insert > Page Break.

 

7. **การใช้งานเครื่องมือ Section Breaks ใน Microsoft Word?**

   - เลือกที่ต้องการแบ่งส่วน > Layout > Breaks > เลือกตัวเลือกที่ต้องการ.

 

8. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Cross-References ใน Microsoft Word?**

   - เลือกที่ต้องการสร้าง Cross-Reference > Insert > Cross-Reference > เลือกรายการที่ต้องการ.

 

9. **วิธีการใช้งานเครื่องมือ Quick Parts ใน Microsoft Word?**

   - เลือก Insert > Quick Parts > เลือกอ็อบเจกต์ที่ต้องการแทรก.

 

10. **การใช้งานเครื่องมือ Track Changes ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Review > Track Changes > เริ่มต้นแก้ไข.

 

11. **การใช้งานเครื่องมือ Styles Inspector ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Home > Styles Inspector > ตรวจสอบและปรับแต่งสไตล์ของข้อความ.

 

12. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Bookmarks ใน Microsoft Word?**

    - เลือกที่ต้องการเป็น Bookmark > Insert > Bookmark > ตั้งชื่อ Bookmark.

 

13. **การใช้งานเครื่องมือ AutoText ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Insert > Quick Parts > AutoText > เลือกรายการที่ต้องการ.

 

14. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Mail Merge ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Mailings > Start Mail Merge > Step by Step Mail Merge Wizard.

 

15. **การใช้งานเครื่องมือ Equation Editor ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Insert > Equation > เลือกเครื่องมือสร้างสมการ.

 

16. **การใช้งานเครื่องมือ Styles Gallery ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Home > Styles Gallery > เลือกสไตล์ที่ต้องการ.

 

17. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Watermark ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Design > Watermark > เลือกแบบที่ต้องการ.

 

18. **การใช้งานเครื่องมือ Index ใน Microsoft Word?**

    - เลือก References > Insert Index > กำหนดตัวเลือกตามความต้องการ.

 

19. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Footnote Separator ใน Microsoft Word?**

    - เลือก References > Footnote & Endnote > เลือก Footnote Separator.

 

20. **การใช้งานเครื่องมือ Caption ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Insert > Caption > เลือกประเภทของอ็อบเจกต์และสร้างคำอธิบาย.

 

21. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Citations ใน Microsoft Word?**

    - เลือก References > Citations & Bibliography > เลือกรูปแบบการอ้างอิง.

 

22. **การใช้งานเครื่องมือ Footnote Continuation Separator ใน Microsoft Word?**

    - เลือก References > Footnote & Endnote > เลือก Footnote Continuation Separator.

 

23. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Table of Authorities ใน Microsoft Word?**

    - เลือก References > Insert Table of Authorities > กำหนดตัวเลือกตามความต้องการ.

 

24. **การใช้งานเครื่องมือ Text Highlight Color ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Home > Text Highlight Color > เลือกสีที่ต้องการ.

 

25. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Cover Page ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Insert > Cover Page > เลือกแบบที่ต้องการ.

 

26. **การใช้งานเครื่องมือ Table of Contents Options ใน Microsoft Word?**

    - เลือก References > Table of Contents > Insert Table of Contents > เลือกตัวเลือกตามความต้องการ.

 

27. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Text Direction ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Text Direction ในกล่องเลือก Paragraph ในแถบ Home.

 

28. **การใช้งานเครื่องมือ Document Inspector ใน Microsoft Word?**

    - เลือก File > Info > Check for Issues > Inspect Document.

 

29. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Table of Figures ใน Microsoft Word?**

    - เลือก References > Insert Table of Figures > กำหนดตัวเลือกตามความต้องการ.

 

30. **การใช้งานเครื่องมือ Templates ใน Microsoft Word?**

    - เลือก File > New > เลือกแม่แบบที่ต้องการ.

 

31. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Text Effects ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Text Effects ในกล่องเลือก Font ในแถบ Home.

 

32. **การใช้งานเครื่องมือ Document Map ใน Microsoft Word?**

    - เลือก View > Document Views > Document Map.

 

33. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Page Numbers ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Insert > Page Number > เลือกตำแหน่งและรูปแบบ.

 

34. **การใช้งานเครื่องมือ Text Box ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Insert > Text Box > เลือกที่ต้องการและพิมพ์ข้อความ.

 

35. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Multilevel List ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Home > Multilevel List > เลือกรูปแบบและระดับที่ต้องการ.

 

36. **การใช้งานเครื่องมือ Mailings ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Mailings > Start Mail Merge > เลือกประเภทของเอกสาร.

 

37. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Form Field ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Developer > Legacy Tools > เลือกประเภทของฟิลด์.

 

38. **การใช้งานเครื่องมือ Bibliography ใน Microsoft Word?**

    - เลือก References > Bibliography > เลือกสไตล์การอ้างอิงและประเภทของสารอ้างอิง.

 

39. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Endnote Separator ใน Microsoft Word?**

    - เลือก References > Footnote & Endnote > เลือก Endnote Separator.

 

40. **การใช้งานเครื่องมือ Change Tracking Options ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Review > Track Changes > Change Tracking Options.

 

41. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Text Box Linking ใน Microsoft Word?**

    - เลือกที่ Text Box และเลือก Link Text Box.

 

42. **การใช้งานเครื่องมือ AutoCorrect ใน Microsoft Word?**

    - เลือก File > Options > Proofing > AutoCorrect Options.

 

43. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ AutoSummary ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Tools > AutoSummary > เลือกตัวเลือกตามความต้องการ.

 

44. **การใช้งานเครื่องมือ Building Blocks Organizer ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Insert > Quick Parts > Building Blocks Organizer.

 

45. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Document Information Panel ใน Microsoft Word?**

    - เลือก File > Info > Show All Properties.

 

46. **การใช้งานเครื่องมือ Document Properties ใน Microsoft Word?**

    - เลือก File > Info > Properties.

 

47. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ AutoFormat ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Format > AutoFormat.

 

48. **การใช้งานเครื่องมือ Citation Machine ใน Microsoft Word?**

    - เลือก References > Insert Citation > เลือกเครื่องมือ Citation Machine.

 

49. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Content Controls ใน Microsoft Word?**

    - เลือก Developer > Controls > เลือกประเภทของ Control.

 

50. **การใช้งานเครื่องมือ Remove Hidden Data ใน Microsoft Word?**

    - เลือก File > Info > Check for Issues > Ins


Menu