สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ Nokia ทุกท่าน

ขอเชิญทดสอบการตรวจสอบข้อมูลลับต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือของุทุกคนที่ใช้ยี้ห้อ Nokia แล้วคุณจะพบว่า ความลับไม่ใช่ความลับอีกต่อไป

 • *#0000# - แสดงเวอร์ชั่นของโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ
 • *#06# - ตรวจสอบ IMEI (International Mobile Equipment Identity)
 • *#7780# - Reset ค่าของโทรศัพท์มือถือเป็นค่าที่ตั้งจากโรงแรม
 • *#67705646# This will clear the LCD display (operator logo)
 • *#2820# Bluetooth device address
 • *#746025625# Sim clock allowed status
 • *#62209526# แสดง MAC address ของระบบ LAN adapter. (ถ้ามี WLAN)
 • #pw+1234567890+1# Shows if sim have restrictions
 • *#7328748263373738# ยกเลิกรหัส security code (ค่าปกติคือ 12345)
 • *#92702689# แสดงข้อมูลต่างๆ ดังนี้
  • Serial Number
  • The Month and Year of Manufacture
  • (if there) the date where the phone was purchased (MMYY)
  • The date of the last repair - if found (0000)
  • Shows life timer of phone (time passes since last start)

Menu