สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมเวิร์ด โดยเฉพาะ


เืพื่อให้่ง่าย และรวดเร็วในการเรียนรู้การใช้งานเกี่ยวกับ?โปรแกรมสำนักงานเวิร์ด (Word)?หนึ่งในโปรแกรมชุด Microsoft?Office?ไอที-ไกด์ ดอทคอม จึงไ้ด้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเวิร์ด มาให้เพื่อนๆ ได้ทำการความเข้าใจก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ เวลาไปเจอคำศัพท์แปลกๆ ที่ไหน จะได้เข้าใจความหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


คำศัพท์ เกียวกับโปรแกรมเวิร์ด

 • Blank Page
  • เอกสารหน้าว่างๆ
 • Bullets
  • สัญลักษณ์หน้าข้อความ
 • Cover Page
  • เอกสารใบปะหน้า
 • Document
  • หมายถึงเอกสารในการทำงาน
 • Encrypt
  • หมายถึงการกำหนดรหัสผ่านให้กับไฟล์งาน
 • Even Page
  • หน้าคู่ ตรงข้ามกับ Odd Page หน้าคี่
 • Fonts
  • รูปแบบของตัวอักษร
 • Footer
  • ส่วนท้ายของเอกสาร?ที่จะแสดงทุกๆ หน้า?(ตรงข้ามกับ Header)
 • Gutter
  • การเว้นระยะไว้สำหรับการเข้าเล่ม
 • Header
  • ส่วนหัวของเอกสาร ที่จะแสดงทุกๆ หน้า?(ตรงข้ามกับ Footer)
 • Label
  • ป้ายบอกฉลาก
 • Mail Merge
  • จดหมายเวียน หมายถึง การรวมเอกสาร 2 ส่วน เป็นส่วนหนึ่ง เช่น ส่วนที่หนึ่งเป็นเนื้อความจดหมาย ส่วนที่สองเป็นชื่อ ที่อยู่ จากนั้น จะมีการรวมเอาส่วนที่อยู่มาปะไว้ที่ตำแหน่งที่กำหนดในเนื้อความจดหมาย เป็นต้น
 • Margins
  • การกำหนดขอบเขตของเอกสาร เช่น ห่างจากซ้าย ขวา บน หรือล่าง ของเอกสารเท่าไหร่ เป็นต้น
 • Numbering
  • สัญลักษณ์หน้าข้อความที่เป็นตัวเลข
 • Odd Page
  • หน้าคี่ ตรงข้ามกับ Even Page หน้าคู่
 • Oriental
  • การกำหนดให้เอกสารเป็นแนวนอน
 • Page Borders
  • เส้นขอบของหน้ากระดาษ
 • Page Break
  • การแบ่งหน้า เพื่อขึ้นหน้าใหม่
 • Paragraph
  • ย่อหน้า
 • Print Preview
  • ดูตัวอย่างก่อนการพิมพ์
 • Portrait
  • การกำหนดให้เอกสารเป็นแนวตั้ง
 • Recent Documents
  • เอกสารที่เคยใช้งานล่าสุด
 • Restrict Permission
  • การกำหนดสิทธิ์ ในการเข้าถึงและใช้ไฟล์งาน
 • Save, Save as
  • Save หมายถึงการบันทึก? ส่วน Save as หมายถึงการบันทึกเป็นอีกชื่อหนึ่ง (เพื่อทำสำเนา)
 • Styles
  • รูปแบบเอกสารที่ใช้งานบ่อยๆ
 • Tab
  • การเลื่อนตำแหน่งของเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการทันที
 • Template
  • แม่แบบเอกสารที่มีการทำไว้แบบสำเร็จรูป สามารถนำไปใช้งานได้ทันที
 • Text Wrapping
  • การตัดข้อความ
 • Watermark
  • การใส่ลายน้ำให้เอกสาร

Menu