Microsoft Windows


Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

แค่เข้าไปคลิ๊กไม้ขีด จุดเทียน จุดเทียนที่นี่ ท่านก็มีส่วนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสผ่านมูลนิธิ World Vision แล้ว ยิ่งจุดเทียนมาก ทาง EaseUS จะยิ่งสมทบทุนมากขึ้น วันนี้ถึง 23 สิงหาคม 2561

การใช้ Windows

เพราะ Windows เป็นระบบปฏิบัติการ (Operation System) ที่คุณจะต้องพบและใช้งานก่อนการใช้โปรแกรมต่าง ๆ และด้วยความที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows จึงเป็นส่วนควบคุมหลักของคอมพิวเตอร์ ในหมวดบทความนี้ คุณได้รู้จักเทคนิคการปรับแต่ง ตั้งค่า Windows ให้ตรงตามความต้องการ หากคุณทำความเข้าใจมากขึ้น ก็จะสามารถนำ Windows มาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงรู้จักการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย