ข้อความ error ที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นข้อความที่มักเกิดขึ้น ขณะที่กำลังเปิดเครื่องคอมฯ ใหม่ๆ หรือที่เรามักเรียกกันว่า boot เครื่อง ซึ่งขั้นตอนนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ว่ายังทำงานได้ปกติหรือไม่ สำหรับ ข้อความ error พอจะสรุปได้เป็นหัวข้อดังนี้ 

ความหมายและการแก้ไข

1.     Disk bad
ปัญหามาจาก bios ตรวจไม่พบ harddisk หรือ อาจมีปัญหามาจากสายที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ หลุด หรือไม่แน่น ให้ทดลองโดยการ boot เครื่องดูใหม่ ถ้าไม่ได้ ให้เปิดฝาเครื่องดูและตรวจสอบสายสัญญาณของ harddisk ดูใหม่ 

2.     Disk drive 0 seek failure
bios ตรวจไม่พบ drive a: ซึ่งมีการกำหนดว่า เครื่องคอมฯ มี drive a: อยู่ (ถ้าไม่มีจริงๆ) ให้เข้าไปแก้ไขในส่วนของ bios โดยการยกเลิกค่าที่กำหนดไว้

3.     C:Drive Failure / C:Drive error
ตรวจไม่พบ harddisk หรืออาจมาจาก harddisk มีปัญหา หรือสายสัญญาณที่ต่อภายในไม่แน่น อาจจำเป็นต้องเปิดฝาเครื่องเพื่อตรวจสอบดู และอีกสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการตั้งค่าของ harddisk ใน bios ไม่ถูกต้อง

4.     Harddisk controller failure
harddisk อาจมีปัญหาหรืออาจมาจากสายสัญญาณที่ต่อไว้ไม่แน่น หรืออาจมาจาก harddisk เสีย

5.     Diskette boot failure
มีการพยายามจะ boot จากแผ่น disk แต่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากแผ่น disk อาจไม่ใช่แผ่น boot การแก้ไขให้เอาแผ่น disk ออกจาก drive a:

6.     FDD controller failure
ปัญหามาจากการต่อสายของ diskette drive มีปัญหา หรืออาจมาจาก diskette drive เสียก็เป็นได้ การแก้ไขให้เปิดฝาเครื่องและตรวจสอบสายสัญญาณของ diskette drive ดูใหม่ อาจถอดและเสียงใหม่ดู (การต่อสายที่ถูกต้อง สายสัญญาณจะมีสีแดงด้านข้าง ให้ต่อสายที่มีสีแดงด้านข้าง เข้ากับสายไฟที่มีสีแดงด้านข้าง เข้าหากัน)


Menu