การจัดเรียงเป็นวิธีการตรวจสอบข้อมูลอย่างหนึ่ง


เนื่องจากตารางในเอกสารมีความหลากหลายคอลัมภ์ บางครั้ง เราจำเป็นจะต้องมีการจัดเรียงข้อมูล เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการตรวจสอบ เช่น ข้อมูลใดมีจำนวนผู้อ่านมาที่สุด เรียงไปจนกระทั่งไม่มีผู้อ่านเลย เป็นต้น เราสามารถจัดเรียงข้อมูลหรือ Sort จากมากไปหาน้อย หรือจากน้อยไปหามากได้ โดยการเลือกหัวข้อใดก่อนว่าจะเป็นหัวข้อหลักในการจัดเรียง

Sorting Excel 2007

วิธีการจัดเรียงข้อมูลใน Excel 2007

  1. เปิดเอกสาร worksheet ใดๆ ที่ต้องการจัดเรียง
  2. คลิกที่ตัวกรองด้านบนหรือ?Filter (ถ้าตัวกรองไม่แสดง ให้คลิกแท็ปเมนู Home เลือกคำสั่ง Filter)
  3. จะมีหน้าต่างคำสั่งลัดแสดงให้เลือกว่าจะ "Sort Smallest to Largest" หรือสลับกัน "Sort Largest to Smallest" ถ้าข้อมูลเป็นตัวเลข
  4. แต่ถ้าข้อมูลเป็นตัวอักษร จะมีคำสั่งให้เลือกว่า "Sort A to Z" หรือ "Sort Z to A"
  5. คลิกเลือกรูปแบบการเรียงลำดับตามต้องการ

?


Menu