สั่งพิมพ์อย่างไรให้ได้ชื่อคอลัมภ์หรือแถว


การสั่งพิมพ์งานใน Microsoft Excel เราจำเป็นจะต้องกำหนดขนาดของงานให้เหมาะสมก่อน และที่สำคัญก่อนส่งงานให้ใครๆ ก็ควรกำหนดรูปแบบการพิมพ์ไว้ให้แล้วเสร็จ มิฉะนั้น เวลาผู้รับได้รับ ก็มักจะกดพิมพ์ทันที ซึ่งผลที่ได้อาจไม่ได้ตามรูปแบบหรือขนาดที่เราต้องการ ดูรายละเอียดการกำหนดการพิมพ์ใน Excel 2007 ได้ที่หัวข้อ การแต่งแต่งเอกสารก่อนพิมพ์ใน Excel 2007?หรือดูวิธีการกำหนด Header และ Footer ได้ที่หัวข้อ การใส่ Header Footer ใน Excel 2007พิมพ์อย่างไรให้ได้หัวข้อคอลัมภ์และแถวด้วย

Print Heading Excel 2007


คอลัมภ์ (Column) และ แถว (Row) ปกติแล้ว เวลาพิมพ์ โปรแกรม Microsoft Excel จะไม่พิมพ์ออกมาให้? (เช่น คอลัมภ์ A,B,C,.. และ แถว 1,2,3,.. เป็นต้น)?แต่ถ้าเราต้องกาให้โปรแกรมพิมพ์ออกมาด้วย ก็สามารถทำได้เช่นกัน สำหรับใน Microsoft Excel 2007 ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกแท็ป Page Layout
  2. ในหัวข้อ Headings ในช่อง "Print" ให้คลิกให้มีเครื่องหมายถูกหน้าข้อความนี้
  3. ทดสอบสั่งพิมพ์ได้ทันที

?Print heading Microsoft Excel 2007

ผลลัพธ์เวลาพิมพ์?หลังจากกำหนดให้พิมพ์ Headings?ในหัวข้อ?"Print"


Menu