Microsoft Excel Template คืออะไร

รูปแบบตารางสำเร็จรูป ที่ทางบริษัท Microsoft ได้จัดทำขึ้น ทำให้เราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการตกแต่งหรือสร้างขึ้น เพียงแค่เรียกรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นโปรแกรมจะเปิดให้เราสามารถกรอกข้อมูล หรือนำไปใช้งานได้ทันที ตัวอย่าง Template ได้แก่ Billing Statement, Blood Pressure Tracker,Sales Report,Time card เป็นต้น


Microsoft Excel Templates


วิธีเรียกใช้ Microsoft Excel Template

  1. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel 2007
  2. คลิกปุ่ม Office Button (มุมบนซ้ายมือสุด)
  3. คลิกปุ่ม New
  4. จากนั้นจะเห็นหน้าต่าง New Workbook และมีตัวอย่าง Template ต่างๆ ให้เลือก

Microsoft Excel Template แบ่งออกได้ 2 ประเภท

  1. Template ที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องคอมฯ ของเรา
  2. Template online ซึ่งจะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และ download จากเว็บไซต์ Microsoft

Menu