Partition คืออะไร

Hard Disk คืออุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่สำคัญที่สุด เราสามารถติดตั้ง Hard Disk หลายๆ ลูกในหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ สามารถแบ่งพื้นที่ Hard disk ใน 1 ลูกออกเป็นหลายๆ Driver เช่นกัน สำหรับความหมายของคำว่า Partition Hard disk จะหมายถึงการแบ่งออกดิสก์ 1 ลูก ออกเป็นส่วนๆ (แบ่งออกเป็น drive ต่างๆ เช่น C:, D:, E:, F: เป็นต้น) ทั้งนี้อาจมีวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน ดังนี้


  • ใช้สำหรับแบ่งส่วนของโปรแกรม (Program)และข้อมูล (Data)
  • ใช้สำหรับแบ่งพื้นที่สำหรับการทำ Share File
  • ใช้สำหรับแบ่งพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ.. (ฮิ..ฮิ..)
  • ใช้สำหรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ หรือ Operation System (OS) หลายๆ เวอร์ชั่น

ทั้งนี้คงต้องแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม เราสามารถแบ่ง harddisk ออกเป็นส่วนๆ ได้ ในขณะที่อยู่ระหว่างการติดตั้ง Windows (อาจใช้คำสั่ง Fdisk ช่วย) หรือหลังจากติดตั้ง Windows เรียบร้อยแล้ว เรายังสามารถใช้โปรแกรมเสริมช่วยในการแบ่ง Partition ได้ด้วย (ตัวอย่างเช่น Partition Magic เป็นต้น ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทย แต่เป็นโปรแกรมที่ต้องเสียเงินซื้อครับ)

แบ่ง Disk ออกเป็นส่วนๆ ขนาดเท่าไหร่ดี

เรืองอย่างนี้ ไม่มีข้อกำหนด สามารถแบ่งได้ตามความพอใจ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ควรจะมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการนำไปใช้งานด้วย เช่น ถ้าจะแบ่ง Hard Disk เป็นส่วนๆ เพื่อเก็บไฟล์ Video ซึ่งส่วนใหญ่ แต่ละไฟล์จะมีขนาดใหญ่มาก บางไฟล์เป็น GB เลย ดังนั้นการแบ่งก็ควรแบ่งให้มีขนาดใหญ่พอสมควร เช่น 50 GB, 100 GB, 200 GBเป็นต้นMenu