ไบออส (BIOS : Basic input Output System)

BIOS

คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานในการบู๊ตเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ถูกติดตั้งอยู่ในชิบประเภท ROM บนเมนบอร์ด การทำงานของ ไบออส จะทำงานหลังจากมีการเปิดสวิทซ์ ทันที ที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ เช่น harddisk, disk drive, cd-rom, ram เป็นต้น

ไบออส บางครั้งก็เรียกว่า ซีมอส (CMOS) แต่ความเป็นจริงแล้วเป็นคนละส่วนกัน คือ ไบออส เป็นโปรแกรมที่เก็บในรอม ไม่จำเป็นต้องมีพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการเก็บข้อมูล ส่วน ซีมอส จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลในการบู๊ตระบบ มีหลักการทำงานคล้ายแรม ซึ่งต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าเลี้ยงตลอดเวลา โดยปกติจะอาศัยพลังงานจาก แบตเตอร์รี่ ภายในเครื่องคอมฯ (ปัจจุบัน ไบออสและซีมอส ได้ถูกรวมกันเป็นชิบตัวหนึ่ง ๆ )

การ setup BIOS

เราสามารถเข้าไปกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ และแก้ไขข้อมูลบางอย่างในไบออสได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะเวลาที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม เช่น ram, harddisk เป็นต้น การเข้าไปกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมนั้น จะขึ้นกับยี่ห้อของไบออส เนื่องจากแต่ละบริษัทก็มีวิธีการเข้าไป setup ต่าง ๆ กัน สำหรับไบออสที่ใช้งานกันโดยทั่วไป เช่น Ami, Award, Phoenix เป็นต้น ตัวอย่างการ setup bios


  • เปิดเครื่องเข้าระบบคอมพิวเตอร์
  • หน้าจอจะเป็นสีดำ สังเกตุข้อความด้านล่าง จะมีคำสั่งให้กด เช่น 'Press DEL to enter SETUP' เป็นต้น มีความหมายคือ ให้กดปุ่ม Delete เพื่อเข้าไป setup ใน BIOS
  • BIOSบางยี่ห้อ อาจกำหนดให้กด F1 แทนปุ่ม Delete ก็ได้
  • หลังจากเข้าไปแล้ว จะเห็นหน้าสีดำ และมีหัวข้อต่าง ๆ ให้เลือก
  • ลองเลือกเข้า ห้วข้อ 'STANDARD CMOS SETUP' (สำหรับ bios Award) รายละเอียดจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ วัน เวลา ของเครื่อง, harddisk, disk drive เป็นต้น
  • การปรับเปลี่ยนจะใช้ลูกศร ขึ้นลง ซ้ายมือ
  • ถ้าไม่ต้องการแก้ไขใด ๆ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อออกจากโปรแกรม

Menu