Keyboard - อุปกรณ์ในการสั่งงานคอมพิวเตอร์

Keyboard

Keyboard หรือแป้นพิมพ์ในภาษาไทย เป็นอุปกรณ์มาตราฐานในการสั่งงานและป้อนข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์ คล้ายกับเครื่องพิมพ์ดีดทั่วไป เราสามารถแบ่งแยกปุ่มหลัก ๆ ในการทำงานได้ดังนี้ (อนึ่ง สำหรับผู้ที่ใช้เครื่องพิมพ์ดีดได้ ก็จะสามารถเรียนรู้การใช้คีย์บอร์ดได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น)

 1. ปุ่ม Escape
  ปุ่มสำหรับยกเลิกคำสั่งที่กำลังทำอยู่ หรือใช้สำหรับออกจากโปรแกรมนั้น ๆ

 2. ปุ่ม Functions
  ปุ่มที่ให้ความสะดวกในการเรียกใช้คำสั่งอื่น ๆ เช่น กดคีย์ F1 หมายถึงคำสั่ง Help เพื่ออ่านข้อมูลการใช้โปรแกรมนั้น ๆ

 3. ปุ่ม Print Screen
  ปุ่มสำหรับพิมพ์หน้าจอที่เรากำลังใช้งานอยู่ สำหรับในระบบ Windows การ Print Screen จะไม่พิมพ์ข้อมูลทันที แต่จะเก็บไว้ใน ClipBoard เราสามารถเรียกข้อมูลนั้นได้ด้วยคำสั่ง Paste หรือใช้คำสั่ง Ctrl+V ในโปรแกรมใด ๆ ก็ได้

 4. ไฟแสดงสถานะปุ่ม
  ไฟแสดงสถานะการใช้งานของปุ่ม Num Lock, Caps Lock Scroll Lock

 5. ปุ่ม Caps Lock และปุ่ม Shift
  ปุ่มที่เหมือนกับปุ่ม ยกแคร่ในเครื่องพิมพ์ดีดทั่ว ๆ ไป ใช้สำหรับควบคุมพิมพ์ตัวอักษรเล็ก-ใหญ่หรือพิมพ์ตัวอักษรที่ด้านบน (คีย์บอร์ดหนึ่งปุ่มจะมีตัวอักษรทั้งด้านบนและล่าง) ปุ่ม Caps Lock กดครั้งเดียว (สังเกตุได้จากไฟ Caps Lock ที่ด้านบนขวามือ) ถ้าต้องการยกเลิกให้กดอีกครั้ง ส่วน ปุ่ม Shift เป็นการใช้คำสั่ง Caps Lock ชั่วคราว)

 6. ปุ่ม Ctrl และปุ่ม Alt
  Ctrl มาจากคำว่า Control ส่วน Alt มาจากคำว่า Alternate เป็นปุ่มพิเศษที่ใช้ร่วมกับปุ่มอื่น ๆ เพื่อใช้ในการเรียกคำสังลัด เช่น Alt+F4 ใช้ในการปิดโปรแกรม

 7. ปุ่ม Spacebar
  ปุ่มที่ใช้สำหรับเพิ่มช่องว่างระหว่างตัวอักษร

 8. ปุ่ม Backspace
  ปุ่มนี้ใช้สำหรับลบตัวอักษร โดยจะลบจากขวามาด้านซ้ายมือ

 9. ปุ่ม Enter
  ปกติจะใช้ปุ่มนี้เพื่อยืนยันการทำงานในคำสังนั้น ๆ แต่อาจหมายถึงขึ้นบรรทัดในกรณีใช้งานในเรื่องการพิมพ์จดหมาย

 10. ปุ่ม ตัวเลข
  กรณีไฟที่ปุ่ม Num Lock ติด เราสามารถพิมพ์ตัวเลข จากตำแหน่งนี้ได้ แต่ถ้าดับ หมายถึง ให้ใช้ลูกศรแทน

 11. ปุ่ม ลูกศร
  ปุ่มใช้สำหรับเลื่อน Cursor ไปซ้าย ขวา ล่าง บน

Tips :: ปุ่ม Windows :: ปุ่มพิเศษใช้แทนการกดปุ่ม Start เริ่มใช้มาตั้งแต่ Windows เวอร์ชั่น 95
Tips :: ปุ่ม ลูกศร :: ปุ่มพิเศษใช้แทนการกด คลิกขวา (Right Click) บนเม้าส์
Tips :: กรณีโปรแกรมมีข้อความ 'press any key to continue' หมายถึงให้คุณกดปุ่มใด ๆ ก็ได้ เพื่อเริ่มทำงานต่อไป


Menu