GPRS : General Packet Radio Service

หมายถึง ระบบการสื่อสารไร้สาย (wireless) ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลด้วความเร็วสูงสุดถึง 171.2 kbps ลักษณะการส่งข้อมูลจะมีการแบ่งย่อยออกเป็นส่วนๆ ที่เรียกว่า package และสามารถติดต่อไปยัง Internet ได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ระหว่างการใช้งาน GPRS ยังสามารถรับโทรศัพท์พร้อมกันได้ด้วย

อย่างไรก็ตามการทำงานของ GPRS เป็นการแบ่งช่องสัญญาณที่มี 8 ช่องสัญญาณ (6 ช่องสัญญาณใช้สำหรับข้อมูลเสียง, 2 ช่องสัญญาณสำหรับข้อมูล) ซึ่งทำให้ถ้ามีการใช้งานในปริมาณมากๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน ย่อมทำให้การโอนข้อมูลค่อนข้างล่าช้าลงอย่างเห็นได้ชัด

ประโยชน์ของ GPRS

  • การเชื่อมต่อเป็นลักษณะ Always On
  • รับข้อมูลในรูปแบบ Video
  • รับข้อมูลในรูปแบบ MMS
  • ความเร็วในการทำงานดีกว่า GSM
  • รับส่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลธนาคาร เมล์ หุ้น ข้อมูลช๊อปปิ้ง และอื่นๆ อีกมากมาย
  • เชื่อมต่อกับ PDA
  • เชื่อมต่อกับ Notebook

การคิดค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ GPRS

โดยทั่วไปจะคิดค่าบริการในส่วนของการรับและส่งข้อมูลเท่านั้น โดยคิดเป็นจำนวนต่อ kilobyte (kb) อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการโทรศัพท์บางค่ายก็มีการให้บริการแบบบเหมาจ่ายด้วย ดังนั้นเราสามารถเปิดระบบ GPRS ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องกลัวว่าจะเสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ให้บริการ GPRS ในปัจจุบันคือ AIS, DTAC และ TRUEMOVE เป็นต้น

** ก่อนการใช้บริการ ควรตรวจสอบพื้นที่ในการให้บริการด้วยว่าครอบคลุมพื้นที่ที่คุณอยู่หรือไม่

 


Menu