น้ำมันใส

        เป็นการบันทึกรายการเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำมันหน้าลาน มีการปิดรอบตามมิเตอร์ และวัดถังใต้ดิน ท่านสามารถที่จะกำหนดจำนวนรอบต่อวันของการปิดรอบตามมิเตอร์ และวัดถังใต้ดินได้ตามความต้องการ

 

 

การเริ่มต้นใช้งาน

  1. บันทึกรายละเอียดหัวจ่าย และการเชื่อมต่อกับถังใต้ดิน ที่หัวข้อ กำหนด รหัสหัวจ่าย
  2. บันทึกรายละเอียดถังน้ำมัน และตารางความจุ ที่หัวข้อ กำหนด ขนาดถังน้ำมัน
  3. บันทึกรายละเอียดของพนักงานส่งเงินหน้าลาน ที่หัวข้อ กำหนด พนักงานเก็บเงิน
  4. กำหนดวันที่ และรอบที่ต้องการเริ่มปิดรอบ, การวัดถังทุกรอบ, จำนวนรอบต่อวัน, วิธีการวัดถัง  และลักษณะของใบลงน้ำมัน ที่หัวข้อ ควบคุมโปรแกรมที่อยู่ในเรื่อง ข้อมูล

 

การใช้งานประจำวัน

            1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการจำหน่ายน้ำมันใส ให้กำหนดราคาใหม่ ที่หัวข้อ กำหนด ราคาน้ำมัน

            2. กรณีที่มีการลงน้ำมัน ให้บันทึกรายการ ที่หัวข้อ บันทึก การลงน้ำมัน

            3. กรณีที่มีการให้ส่วนลดการค้า ให้บันทึกรายการ ที่หัวข้อ บันทึก ส่วนลดการค้า

            4. บันทึกการสิ้นรอบการจำหน่ายน้ำมันใส ที่หัวข้อ ปิดรอบ ตามมิเตอร์

            5. กรณีที่มีการกำหนดการกำหนดการวัดถังใต้ดินทุกสิ้นรอบ  ให้บันทึก ที่หัวข้อ ปิดรอบ ตามถังน้ำมันหลังจากการ ปิดรอบ ตามมิเตอร์ทุกครั้ง  แต่ถ้าต้องการบันทึกการ ปิดรอบ ตามถังน้ำมันวันละครั้ง  ให้บันทึกหลังจากการ  ปิดรอบ ตามมิเตอร์รอบสุดท้าย

 

รายละเอียดการใช้โปรแกรม

1. บันทึก การลงน้ำมัน               : ใช้ในการบันทึกการลงน้ำมัน

            -. ป้อนหมายเลขใบลงน้ำมันลงในช่อง เอกสารหรือ  กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกเพื่อเลือกใบลงน้ำมันเก่ามาทำการแก้ไข/ตรวจสอบ ได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก           

                  

            -. ป้อนวันที่ตามใบลงน้ำมัน ลงในช่อง วันที่

            -. ป้อนวันที่ถึงกำหนดชำระเงิน ลงในช่อง กำหนดชำระ

            -. ป้อนวันที่ที่ลงน้ำมันในถังใต้ดิน ลงในช่อง ลงจริง  และรอบ ลงในช่อง รอบ

            -. กรณีราคาน้ำมันตามใบลงน้ำมันเป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้บันทึก “N” ลงในช่อง ราคารวมภาษีซื้อแต่ถ้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้วให้บันทึก “Y” แทน    ในช่องนี้ โปรแกรมจะแสดงตัวอักษรที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ ควบคุมโปรแกรมให้ท่านก่อน  ดังนั้น ในทางปกติท่านเพียงกดปุ่ม Enter ผ่านเท่านั้น

            -. ป้อนรหัสผู้ค้าส่งน้ำมันในช่อง ซื้อจากกดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

            -. ถ้าต้องการให้รายงาน ภาษีซื้อสินค้าแสดงหมายเลขที่จัดเรียงใหม่ ให้ป้อนหมายเลขที่ต้องการในช่อง ลำดับที่

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปให้ป้อนหมายเลขเอกสารใหม่

 

 

            -. จอภาพนี้จะให้ท่านบันทึกรายการลงน้ำมันแยกตามถัง  โดยแถบสว่างจะอยู่ที่ช่อง ถัง     ท่านสามารถใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนไปมายังช่องต่างๆ ได้  เมื่อแถบสว่างมาอยู่ตรงช่อง ถัง    ให้ท่านกดปุ่ม Enter  หนึ่งครั้ง จะเกิดเครื่องหมาย ก้ามปู้ “[ ]” ที่แถบสว่าง หมายความว่า ท่านสามารถป้อนข้อมูลได้แล้ว  ในช่อง ถังนี้   ท่านจะกดปุ่ม Enter ผ่านอีกครั้งผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกเพื่อเลือกรหัสถังได้ 

            -. ป้อนราคาต้นทุนต่อลิตร  เป็นราคาก่อนหรือหลังคิดภาษีนั้น ขึ้นอยู่ว่าท่านป้อน “Y” หรือ “N” ที่ช่อง ราคารวมภาษี

            -. ป้อนส่วนลดต่อลิตร, ค่าขนส่ง และ ค่าอื่นๆ (ถ้ามี)  ลงในช่อง “-ส่วนลด”, “+ขนส่งและ “+อื่นๆ

            -. ป้อนจำนวนลิตรที่มีการลงน้ำมันในถังน้ำมันที่ทำรายการอยู่  ที่ช่อง ลิตร     กรณีที่ท่านสั่งซื้อน้ำมันชนิดเดียวกัน แต่มีการลงจริงมากกว่าหนึ่งถัง ให้แยกป้อนเป็นสองรายการ

            -. กรณีน้ำมันที่สั่งซื้อมาเพื่อขายปลีก และมีการขายส่ง หรือ ซื้อมาเพื่อขายส่ง    ให้ท่านป้อนจำนวนลิตรที่ขายส่งลงในช่อง ขายส่งจากนั้น แถบสว่างจะกลับมาที่ช่อง ถังและเครื่องหมายก้ามปู “[ ]” จะหายไป

            -. ในขณะที่แถบสว่างอยู่ที่ช่อง ถังนี้  ท่านสามารถที่จะใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนลงมาหนึ่งครั้งเพื่อทำรายการต่อไปได้

            -. ให้สังเกตุว่า ถ้าแถบสว่างไม่มีเครื่องหมายก้ามปู “[ ]” ท่านจะใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนไปมาระหว่างช่องต่างๆ ได้   แต่ป้อนข้อมูลไม่ได้  ซึ่งถ้าท่านต้องการป้อนข้อมูล ท่านจะต้องกดปุ่ม Enter เพื่อให้มีเครื่องหมายก้ามปู “[ ]” ก่อน และการใช้ปุ่มลูกศรจะเป็นเลื่อนไปมาภายในช่องของแถบสว่างเท่านั้น   ดังนั้น  ถ้าท่านต้องการจะแก้ไขข้อมูลที่ป้อนไปแล้ว ให้ท่านสังเกตุดูก่อนว่า ในขณะนั้นมีเครื่องหมายก้ามปู “[ ]” อยู่หรือเปล่า  ถ้ามี ให้ท่านกดปุ่ม ESC หนึ่งครั้ง เพื่อให้เครื่องหมายก้ามปู “[ ]” หายไป  แล้วจึงใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนไปยังช่องที่ต้องการแก้ไข  กดปุ่ม Enter อีกครั้งเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ท่านต้องการ

            -. เมื่อป้อนทุกรายการจนครบแล้ว ให้กดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกข้อมูล

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง เอกสาร

                                                : F8      จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่

                                                : F10     บันทึกข้อมูล จอภาพจะกลับไปที่ช่อง เอกสาร

 

 

            -. กรณีที่กำหนด คำนวณ VAT ยุ่งยากเป็น “Y”  ในส่วนควบคุมโปรแกรม (เมนู ข้อมูลหัวข้อ ควบคุมโปรแกรม) ท่านสามารถที่จะป้อน ค่าขนส่ง และส่วนลด รวมในตอนล่างได้  ซึ่งท่านต้องกดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อบันทึกข้อมูล

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง เอกสาร

 

2. ปิดรอบ ตามมิเตอร์                : ใช้ในการบันทึกการปิดรอบ (ตัดกะ) การจำหน่ายน้ำมันใส

            -. ป้อนวันที่ และรอบ ที่ต้องการปิดรอบ  โดยวันที่และรอบที่ปรากฎขึ้นมา เป็นวันที่และรอบที่บันทึกครั้งล่าสุด   กรณีที่ ท่านต้องการแก้ไขการบันทึก ให้ท่านกดปุ่ม Enter ผ่านได้ทันที  แต่ถ้าท่านต้องการบันทึกรายการรอบต่อไป ให้ท่านป้อนวันที่และรอบต่อไป  โปรดสังเกตุว่าท่านไม่สามารถป้อนวันที่และรอบย้อนหลัง หรือข้ามรอบต่อไปได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก            

 

 

            -. สำหรับจอภาพนี้ ท่านสามารถบันทึกข้อมูลได้ที่ช่อง พนง”, “ปิดการขาย”,  ทดสอบและ ใช้เองเท่านั้น

            -. ช่อง รหัสหมายถึง รหัสหัวจ่าย

            -. ช่อง พนงหมายถึง รหัสพนักงานเก็บเงินที่รับผิดชอบหัวจ่ายนั้น ๆ ท่านสามารถเลื่อนแถบสว่างมาที่ช่อง พนงนี้ แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อเปลี่ยนรหัสพนักงานได้  หลังจากท่านบันทึกลงในช่อง พนงจะปรากฎข้อความว่า

                            

            -. ถ้าท่านเลือก YES   โปรแกรมจะเปลี่ยนรหัสพนักงานเก็บเงินทุกหัวจ่ายให้เป็นรหัสเดียวกับที่ท่านทำการแก้ไข  แต่ถ้าท่านตอบ  NO  จะปรากฎข้อความว่า

            -. ให้ท่านป้อนรหัสหัวจ่ายอื่นที่พนักงานเก็บเงินนี้รับผิดชอบ     กดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อเข้าสู่ ระบบตัวเลือกเพื่อเลือกรหัสหัวจ่ายได้  โปรแกรมจะให้ท่านป้อนรหัสหัวจ่ายตามความต้องการ เสร็จแล้วจึงกดปุ่ม ESC

            -. เลื่อนแถบสว่างมาที่ช่อง ปิดการขายกดปุ่ม Enter บันทึกตัวเลขมิเตอร์ปิดการขายของแต่ละหัวจ่าย  แถบสว่างจะเลื่อนลงมาที่หัวจ่ายถัดไป  โดยปกติแล้วถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรท่านจะป้อนตัวเลขลงในช่องนี้เท่านั้น

            -. ถ้ามีการจ่ายน้ำมันเพื่อการทดสอบ ให้ท่านป้อนจำนวนลิตรที่จ่ายออกไปลงในช่อง ทดสอบ   และถ้ามีการจ่ายเพื่อใช้ในกิจการให้ท่านป้อนจำนวนลิตรลงในช่อง ใช้เอง

            -. เมื่อป้อนทุกรายการแล้วให้กดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกข้อมูล

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง วันที่

                                                : F10     บันทึกข้อมูล จอภาพจะให้ทำโปรแกรมส่วนต่อไป

 

 

            -. หลังจากที่ท่านบันทึกตัวเลขมิเตอร์ปิดการขายแล้ว โปแกรมจะเปลี่ยนเป็นจอภาพสรุปเงินนำส่ง ให้ท่านกดปุ่ม Enter ที่ช่อง พนงป้อนรหัสพนักงานเก็บเงินที่ท่านได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้  ท่านกดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ระบบตัวเลือกเพื่อเลือกรหัสพนักงานได้

            -. ตัวเลขที่ปรากฎในช่อง น้ำมันใสคือจำนวนลิตรของการขายรวมของพนักงานเก็บเงินที่ท่านป้อน

            -. กรณีที่พนักงานเก็บเงินนี้รับผิดชอบในการส่งเงินรวมกับการขายสินค้า ให้ป้อนจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้า รวมไม่ว่าจะเป็นการขายสดหรือขายเชื่อลงในช่อง สินค้า  และถ้ามีการรับบิล/คูปองลูกหนี้ ให้ป้อนจำนวนเงินรวมทั้งหมดของบิล/คูปองลูกหนี้ที่นำส่งไว้ในช่อง ขายเชื่อ    หรือถ้ามีการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ให้ป้อนจำนวนเงินรวมไว้ในช่อง เครดิตคาร์ดด้วยเช่นกัน 

            -. หากมีการนำเงินสดไปใช้จ่ายอื่นๆ ให้ป้อนจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไปลงในช่อง ค่าใช้จ่าย

            -. โปรแกรมจะนำยอดจากช่อง น้ำมันใส  บวกกับ  สินค้า  ลบด้วย ขายเชื่อ”, “เครดิตคาร์ด”,  ค่าใช้จ่าย  และ        ส่วนลดแล้วแสดงไว้ที่ช่อง ขายสดซึ่งหมายความว่ายอดเงินสดที่ควรนำส่งควรจะเท่ากับช่อง ขายสดให้ท่านป้อนจำนวนเงินที่พนักงานเก็บเงินนำส่งไว้ที่ช่อง เงินนำส่งจากนั้นโปรแกรมจะสรุปยอด เงินนำส่ง ขาด/เกิน แสดงไว้ที่ช่อง “-/+”  (ช่อง ส่วนลดมาจากบันทึกส่วนลดการค้า โปรดดูรายละเอียดที่ข้อ บันทึก ส่วนลดการค้า)

            -. หากท่านต้องการบันทึกรายการของพนักงานเก็บเงินรายต่อไป ให้ท่านเลื่อนแถบสว่างมาที่ช่อง พนงแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างหนึ่งช่อง กดปุ่ม Enter หนึ่งครั้ง เริ่มทำรายการได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง วันที่

                                                : F8      จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่

                                                : F10     บันทึกข้อมูล จอภาพจะกลับไปที่ช่อง วันที่

 

 

3. ปิดรอบ ตามถังน้ำมัน             : ใช้ในการบันทึกการวัดถังน้ำมันใต้ดิน เมื่อสิ้นรอบ หรือสิ้นวัน

            -. การบันทึกข้อมูลเรื่องการวัดถังน้ำมันใต้ดินนี้  มีความเกี่ยวข้องกับการบันทึก ปิดรอบ  ตามมิเตอร์ และจะบันทึกได้ต่อเมื่อท่าน ปิดรอบ ตามมิเตอร์ แล้วเท่านั้น

            -. เมื่อท่านเลือกหัวข้อนี้เข้ามาแล้ว จะปรากฎดังตัวอย่าง ช่อง ถังหมายถึง รหัสถังน้ำมันใต้ดิน  ท่านสามารถบันทึกได้เพียง 2 ช่อง คือ ช่อง ..” และ ช่อง วัดได้เท่านั้น    ช่อง ..” สำหรับท่านที่ต้องการวัดถังน้ำมันมีหน่วยเป็นเซ็นติเมตร ให้ท่านเลื่อนแถบสว่างมาที่ช่อง ..” กดปุ่ม Enter ป้อนตัวเลขเซ็นติเมตรที่วัดได้ โปรแกรมจะคิดเป็นจำนวนลิตรแล้วแสดงไว้ที่ช่อง วัดได้แต่ถ้าท่านวัดถังน้ำมันเป็นจำนวนลิตร ให้ท่านป้อนจำนวนลิตรลงในช่อง วัดได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลที่ช่อง ..”

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนู

                                                : F10     บันทึกข้อมูล จอภาพจะกลับไปที่เมนู

 

 

4. บันทึก ส่วนลดการค้า             : ใช้ในการบันทึกการวัดถังน้ำมันใต้ดิน เมื่อสิ้นรอบ หรือสิ้นวัน

            -. ป้อนวันที่และรอบที่ท่านต้องการจะบันทึกรายการ

                                    การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนู

 

            -. กรณีที่ท่านมีการให้ส่วนลดการค้าในการจำหน่ายน้ำมันใส ท่านจะต้องแยกด้วยว่าส่วนลดนั้นเกิดขึ้นจากการขายจากหัวจ่ายน้ำมันใด  ซึ่งจะทราบด้วยว่าเกี่ยวข้องกับพนักงานเก็บเงินคนไหน   ดังนั้น การบันทึกส่วนลดการค้านี้ จึงต้องบันทึกแยกตามรหัสพนักงานเก็บเงิน  และต้องบันทึกส่วนลดการค้านี้ก่อน (ถ้ามี) จึงจะทำการปิดรอบตามมิเตอร์ได้

            -. เลื่อนแถบสว่างมาที่ช่อง พนงกดปุ่ม Enter เพื่อป้อนรหัสพนักงานเก็บเงิน  ท่านจะกดปุ่ม Enter ผ่านอีกครั้งเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

            -. ป้อนรหัสชนิดน้ำมันใส กดปุ่ม Enter ผ่านอีกครั้งเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

            -. ป้อนจำนวนลิตร หรือ ราคาต่อลิตร หรือ จำนวนเงิน  หากท่านป้อนตัวเลขในช่อง ลิตรและ ลิตรละ  โปรแกรมจะคำนวณจำนวนเงินที่ลดและแสดงไว้ที่ช่อง จำนวนเงิน   แต่ถ้าท่านป้อนลงในช่อง ลิตรละและ จำนวนเงินโปรแกรมจะแสดงจำนวนลิตรที่ช่อง ลิตรให้ท่าน

            -. กรณีมีการให้ส่วนลดการค้าแยกมากกว่าหนึ่งพนักงานเก็บเงิน หรือมากกว่าหนึ่งชนิดน้ำมันใสให้ท่านเลื่อนแถบสว่างมาที่ช่อง พนงแล้วเลื่อนลงมาบรรทัด  กดปุ่ม Enter  เพื่อทำรายการต่อไปได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง วันที่

                                                : F8      จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่

                                                : F10     บันทึกข้อมูล จอภาพจะกลับไปที่ช่อง วันที่

 

 

5. กำหนด ราคาน้ำมัน               : ใช้กำหนดราคาขายน้ำมันใส ก่อนการบันทึกปิดรอบตามมิเตอร์

            -. ป้อนรหัสชนิดน้ำมันใส (D,S,R,U)  กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนู

 

            -. ป้อนราคาขายต่อลิตรลงในช่อง ราคาขาย

            -. ตัวเลขในช่อง ราคาทุนมาจากการที่โปรแกรมได้คำนวณราคาทุนขณะที่ท่านทำรายการข้อ  บันทึกการลงน้ำมันานสามารถแก้ไขได้ถ้าต้องการ

            -. ชื่อน้ำมันใสในช่อง ชนิดและ ตัวเลขในช่อง อันดับท่านจะแก้ไขได้ต่อเมื่อรหัสการใช้โปรแกรมเป็น ผู้จัดการเท่านั้น  และท่านไม่ควรแก้ไข  เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อบันทึกการแก้ไข

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง รหัส

                                                : F8      ลบรายการ และจอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส (กรณีป้อนรหัสที่เคยบันทึกไว้) 

 

 

6. กำหนด พนักงานเก็บเงิน       : ใช้กำหนดรหัส และรายละเอียดพนักงานเก็บเงิน


            -. ป้อนรหัสพนักงานเก็บเงิน  กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนู

 

            -. ป้อนรายละเอียดต่างๆ ตามต้องการ เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อบันทึกข้อมูล

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง รหัส

                                                : F8      ลบรายการ และจอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส (กรณีป้อนรหัสที่เคยบันทึกไว้)

 

 

7. กำหนด รหัสหัวจ่าย               : ใช้กำหนดรหัส และรายละเอียดหัวจ่ายน้ำมันใส

            -. ป้อนรหัสหัวจ่าย  กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนู

           

            -. ป้อนรหัสถังน้ำมันใต้ดิน ที่ช่อง รหัสถังน้ำมัน  ควรระวังการตั้งชื่ออย่าให้ผิดพลาด

            -. ป้อนรหัสชนิดน้ำมันใส ที่ช่อง รหัสน้ำมันกดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

            -. ป้อนรหัสขนาดถัง ที่ช่อง ขนาดถังกดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้  รหัส ขนาดถังจะมีความสำคัญต่อเมื่อท่านมีการวัดน้ำมันจากถังมีหน่วยเป็นเซ็นติเมตร  หากท่านวัดมีหน่วยเป็นลิตร ช่อง ขนาดถังจะเลือกป้อนรหัสใดก็ได้ที่มีอยู่

            -. ที่ช่อง มิเตอร์สูงสุด นี้หมายถึงจำนวนตำแหน่งของตัวเลขของมิเตอร์จากหัวจ่ายที่กำหนดนี้ ว่ามีสูงสุดกี่หลัก ให้ป้อนด้วยตัวเลข “9” จนครบตามจำนวนหลักทั้งหมด

            -. สำหรับการ กำหนด รหัสหัวจ่ายนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญมาก โปรดใช้ความระมัดระวังในการป้อนข้อมูล

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง รหัส

                                                : F8      ลบรายการ และจอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส (กรณีป้อนรหัสที่เคยบันทึกไว้)

 

 

8. กำหนด ขนาดถังน้ำมัน          : ใช้กำหนดรหัส และตารางการเทียบหน่วยการวัดน้ำมัน (กรณีเป็น เซ็นติเมตร)

            -. ป้อนรหัสถังน้ำมัน  กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนู

 

    

            -. ป้อนขนาดถังน้ำมัน มีหน่วยเป็นจำนวนลิตร

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง รหัส

            -. เลื่อนแถบสว่างมาที่ช่อง ซม.” กดปุ่ม Enter  ป้อนตัวเลขมีหน่วยเป็นเซ็นติเมตร   แล้วป้อนจำนวนลิตรตามตาราง แถบสว่างจะกลับมาที่ช่อง ซม.”

            -. เลื่อนแถบสว่างลงมาหนึ่งครั้ง กดปุ่ม Enter เพื่อป้อนรายการต่อไปจนครบตามตาราง

            -. กรณีท่านวัดถังน้ำมันมีหน่วยเป็นลิตรอยู่แล้ว ให้ท่านข้ามขั้นตอนนี้ได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ รหัสถัง

                                                : F8      จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่

                                                : F10     บันทึกข้อมูล จอภาพจะกลับไปที่ รหัสถัง

 


Menu