โปรแกรมบริหารสถานีบริการน้ำมัน CT_OILit-guides ได้รับลิขสิทธิ์ให้สามารถนำ CT_OIL โปรแกรมที่ถูกออกแบบและจัดทำขึ้นมาเพื่อสถานีบริการน้ำมันโดยเฉพาะเคยได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 ในช่วงปี พ.ศ. 2540มาปรับปรุงเป็น free software ให้ท่าน download และนำไปใช้งานได้ฟรี อย่างเต็มรูปแบบ (Full Version) พร้อมคำแนะนำในการติดตั้ง และคู่มือใช้งานตามรายละเอียดข้างล่างนี้;

มีอะไรใน CT_OIL 5.4

1. สินค้า

เป็นการบันทึกรายการเกี่ยวกับสต๊อคสินค้าที่จำหน่ายทุกชนิด โดยเริ่มจาก การบันทึกรับสินค้า,เบิก/โอน และการจำหน่าย ในระบบนี้ ท่านสามารถที่จะตรวจสอบรายการสินค้าคงเหลือ และรายการจำหน่ายสินค้าของแต่ละแผนกได้

วิธีดำเนินการในส่วนการจัดการสินค้าของ CT_OIL

รายงานที่ได้รับ

1. รายงานการรับสินค้า 4. รายงานการจำหน่าย

2. รายงานการเบิกจากสต๊อค 5. รายงานสินค้าคงเหลือ

3. รายงานการโอนจากแผนก 6. ภาษีซื้อสินค้า

 

2. น้ำมันใส

ในการบันทึกรายการน้ำมันใสนี้ ท่านสามารถที่จะกำหนดราคาจำหน่ายของน้ำมันใสแต่ละชนิดก่อนทำรายการได้ จากนั้นจึงบันทึกการลงน้ำมันตามใบลงน้ำมัน, ทำการปิดรอบตามมิเตอร์ และบันทึกการวัดถังน้ำมันใต้ดิน เพียงขั้นตอนง่ายๆ เท่านี้ ท่านจะทราบยอดเงินนำส่งขาด/เกินของพนักงานแต่ละคน, ผลต่างในการวัดถัง พร้อมรายงานกรมสรรพากร ก--ค ทันที

วิธีดำเนินการในส่วนการจัดการน้ำมันใสหน้าลานของ CT_OIL

รายงานที่ได้รับ

1. รายงานการจำหน่าย 5. รายงานสรุปเงินนำส่ง

2. รายงานสรรพากร ก-- 6. รายงานการลงน้ำมัน

3. รายงานปิดรอบตามมิเตอร์ 7. ภาษีซื้อน้ำมันใส

4. รายงานปิดรอบตามถังน้ำมัน

 

3. ลูกหนี้

สำหรับสถานีบริการน้ำมันที่มี บริการลูกค้าเครดิตและระยะรอบบัญชีแตกต่างกัน ท่านไม่ต้องกังวลในเรื่องของการส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าอีกต่อไป เพราะท่านสามารถที่จะกำหนดรายละเอียดและความต้องการของลูกค้าได้แตกต่างกันไป โปรแกรมจะทำการพิมพ์ใบกำกับภาษี, ใบวางบิล และใบเสร็จรับเงิน หลังจากที่ท่านบันทึกการใช้จ่ายของลูกค้า

วิธีดำเนินการในส่วนการจัดการบัญชีลูกหนี้ของ CT_OIL

รายงานที่ได้รับ

1. ใบวางบิล แยกตามรหัสลูกค้า 5. รายงานคงค้างชำระ

2. ใบวางบิล แยกตามทะเบียนรถ 6. รายงานการรับชำระหนี้

3. ใบวางบิล แยกตามงวดบัญชี 7. รายงานยอดใช้จ่ายรวม แยกตามรหัสลูกค้า

4. รายงานการบันทึก 8. ใบกำกับภาษีรายวัน

 

4. บริการ

ท่านสามารถบันทึกการให้บริการหลังลานตามหมายเลขทะเบียนรถของลูกค้าแต่ละรายได้ เพื่อทราบยอดรายรับของแต่ละประเภทการบริการได้ รวมถึงการตรวจสอบประวัติการใช้บริการ และการพิมพ์ใบสั่งงานหลักงจากบันทึกรายการ

วิธีดำเนินการในส่วนการจัดการบริการหลังลานของ CT_OIL

รายงานที่ได้รับ

1. รายงานประวัติลูกค้า 3. รายงานสรุปยอด

2. รายงานการตรวจสอบ

 

5. ประเมิน

หลังจากที่ท่านได้บันทึกข้อมูลจากเรื่อง สินค้า, น้ำมันใส และบริการแล้ว ท่านจะทราบถึง รายรับ/รายจ่าย จากรายการสินค้า, น้ำมันใส และการบริการเท่านั้น ระบบนี้ จึงได้จัดเตรียมให้ท่านบันทึก รายรับ/รายจ่าย อื่นอีก เช่น รายรับจากการให้เช่าร้านแอร์, ร้านปะยาง, รายจ่ายค่าไฟฟ้า-น้ำปะปา และเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้ท่านสามารถทราบผลดำเนินการขั้นต้นได้ทันที

วิธีดำเนินการในส่วนสรุปบัญชีภายในสถานีบริการน้ำมันของ CT_OIL

รายงานที่ได้รับ

1. สรุปผลการดำเนินงาน (แสดงยอดกำไร/ขาดทุน ขั้นต้น)

 

ดูคู่มือการใช้งาน CT_OIL ได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้
คู่มือการใช้โปรแกรม CT_OILคู่มือ CT_OIL หมวด สินค้าคู่มือ CT_OIL หมวด น้ำมันใส
คู่มือ CT_OIL หมวด บัญชีลูกหนี้คู่มือ CT_OIL หมวด บริการหลังลาน
คู่มือ CT_OIL หมวด ประเมิน (สรุปบัญชี)คู่มือ CT_OIL ส่วนจัดการระบบและข้อมูล

 ดูวิธีการติดตั้ง และสามารถ Download CT_OIL Full Version ได้ฟรี!! ที่นี่


Menu