สำหรับการป้องกันในระดับองค์กร การติดตั้งเพียงโปรแกรม Anti-Virus คงไม่เพียงพออย่างแน่นอน เนื่องจากองค์กรมีการทำงานเป็นระบบเครือข่าย มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ดังนั้น การควบคุม ดูแล มักจะถูกกำหนดจากศูนย์กลางควบคุม ซึ่งได้แก่ฝ่ายคอมพิวเตอร์

เครื่องมือสำหรับฝ่ายไอที

สืบเนื่องจากการป้องกันระบบเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในองค์ตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ ปัจจัยหลักๆ ที่จำเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ควบคุมได้ ประกอบด้วย

1.     Gateway Anti-Virus 
ป้องกันและกำจัดไวรัส 

2.     Network Firewall 
ป้องกัน และควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

3.     Network Intrusion Detection and Prevention 
เครื่องมือในการป้องกัน ต่อต้าน ดักจับผู้บุกรุก

ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 อย่างดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็นส่วนสำคัญของ UTM (Universal Threat Management หรือบางคนอาจให้ความหมายว่า Unified Threat Management) ซึ่งมีความหมายรวมๆ ว่า การนำอุปกรณ์ที่มีความสามารถทางด้าน Security Tools มารวมกัน 

นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการรวมความสามารถอื่นๆ เข้าไป ได้แก่ Anti-Spam, Web Filtering, Content Filtering เป็นต้น 

สำหรับอุปกรณ์ทางด้าน Security Tools นี้ จะมาในรูปแบบของ hardware box (กล่อง) ซึ่งจะสามารถควบคุมผ่านทาง web base ได้ ส่วนเรื่องราคานั้น จะขึ้นกับจำนวนการใช้งานของคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย (ราคาอยู่ในระดับหมื่นขึ้นไป)


Menu