MainBoard Driver

MainBoard หรือ MasterBoard เป็นอุปกรณ์หลักของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทุกๆ ชิ้นจะถูกติดตั้งภายใน MainBoard ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น VGA Card, LAN Card, Modem, Sound Card, Harddisk และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น กรณีมีการพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ ๆ อาจทำให้ MainBoard ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ บางครั้งจึงจำเป็นต้องมีการ upgrade software บน MainBoard เช่นเดียวกัน..

คลิกเลือกรายชื่อ MainBoard ที่คุณต้องการข้อมูล และ download 

 


Menu