Table คำสั่งสำคัญในการสร้าง Web page

หัวข้อใจของการสร้างเว็บ นั่นคือตารางหรือ table เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างมากในการสร้างเอกสาร HTML เพื่อให้เกิดความหลากหลายในหน้าตาของเอกสาร และเราสามารถนำรูปภาพมาใส่ในตาราง เพื่อให้สามารถควบคุมตำแหน่งของภาพได้ดียิ่งขึ้น ลองดูตัวอย่างการสร้างตารางได้เลยครับตัวอย่างการสร้างตาราง

<HTML>
<HEAD>

<TITLE> โปรแกรมแรกของดิฉัน </TITLE>

</HEAD>
<BODY>

<table border = "1">
<caption> ข้อความส่วนบนของตาราง </caption>
<tr><th>คอลัมภ์ ที่ 1 </th><th> คอลัมภ์ที่ 2 </th></tr>
<tr><td>ข้อมูลแถว ที่ 1/1 </td><td>ข้อมูลแถวที่ 1/2 </td></tr>
<tr><td>ข้อมูลแถว ที่ 2/1 </td><td>ข้อมูลแถวที่ 2/2 </td></tr>
</table>


</BODY>
</HTML>

หมายเหตุ :- ตัวหนังสือสีแดง คือคำสั่งในภาษา HTML

HTML lesson add table

รายละเอียดความหมายของแต่ละคำสั่ง

 • <table> </table>
  ความหมาย : - คำสั่งในการสร้างตาราง จะต้องใส่ tag "/" เสมอทุกครั้ง สำหรับคำสั่ง border คือคำสั่งในการกำหนดเส้นขอบของตารางว่ามีความหนาเท่าใด ถ้าใส่ "0" จะไม่แสดงขอบของตาราง
 • <captain> </captain>
  ความหมาย : - คำสั่งในการแสดงข้อความ อธิบายเนื้อหาของตาราง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเราต้องการแสดงเกี่ยวกับเรื่องอะไร (เราสามารถตัดคำสั่งนี้ caption ออกก็ได้)
 • <tr> <th>
  ความหมาย : - คำสั่งในการกำหนดแถวในตาราง TR หมายถึง Table Row ส่วนคำสั่ง TH หมายถึง Table Head ใช้เพื่อกำหนดหัวเรื่องในแต่ละคอลัมภ์ในตาราง และที่สำคัญจะต้องมี tag "/" ปิดด้วยเสมอ ดูตัวอย่างประกอบให้ดี ๆ
 • <tr> <td>
  ความหมาย : - คำสั่งในการกำหนดแถวในตาราง TR หมายถึง Table Row ส่วนคำสั่ง TD หมายถึง Table Data ใช้เพื่อกำหนดข้อมูลในตาราง และที่สำคัญจะต้องมี tag "/" ปิดด้วยเสมอ ดูตัวอย่างประกอบให้ดี ๆ

 


Menu