แสดงข้อมูลเป็นรายการหรือหัวข้อ

บางครั้งเราอาจจำเป็นต้องการแสดงข้อมูลเป็นแบบรายการ อาจแสดงเป็นข้อ ๆ แบบมีหมายเลขกำกับ หรือแสดงแบบมีสัญลักษณ์ กำกับ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการสร้าง web และทำให้ข้อมูลเรียงตรงกัน เราสามารถใช้ตัวอย่างที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นตัวแสดงได้ตัวอย่างการใช้คำสั่งแสดงผลแบบรายการ

<HTML>
<HEAD>

<TITLE> โปรแกรมแรกของดิฉัน </TITLE>

</HEAD>
<BODY>

<ol type "A">
<li> บทเรียนที่ 1 </li>
<li> บทเรียนที่ 2 </li>
<li> บทเรียนที่ 3 </li>
</ol>

<ul type = "circle">
<li> บทเรียนที่ 1 </li>
<li> บทเรียนที่ 2 </li>
<li> บทเรียนที่ 3 </li>
</ul>


</BODY>
</HTML>

หมายเหตุ :- ตัวหนังสือสีแดง คือคำสั่งในภาษา HTML


HTML lesson bullet

รายละเอียดความหมายของแต่ละคำสั่ง

  1. <ol> </ol>
    ความหมาย : - คำสั่งในการแสดงข้อมูลแบบรายการ ชนิดมีหมายเลขกำกับ ส่วนคำว่า "Type" เป็นการกำหนดว่าจะให้รันแบบใด ถ้าไม่ใส่ จะแสดงตัวเลขให้ตั้งแต่ 1,2,3,4... เรื่อยไป ถ้ากำหนดเป็นตัวอักษร เช่น "A" จะรันเป็นแบบ A,B,C,D... เป็นต้น ระหว่างหัวข้อจะต้องเริ่มต้นด้วย <li> เสมอ
  2. <ul> </ul>
    ความหมาย : - คำสั่งในการแสดงข้อมูลแบบรายการ ชนิดมีสัญลักษณ์กำกับ ส่วนคำว่า "Type" เป็นการกำหนดว่าจะให้รันแบบใด ถ้าไม่ใส่ วงกลมทึบสีดำ ถ้ากำหนด Type = "circle" จะแสดงสัญลักษณ์ วงกลมโปร่ง ถ้ากำหนด Type = "square" จะแสดงสัญลักษณ์ สี่เหลี่ยมทึบ ระหว่างหัวข้อจะต้องเริ่มต้นด้วย <li> เสมอเช่นเดียวกับข้อแรก

Menu