สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมเอ็กเซล โดยเฉพาะ


เืพื่อให้่ง่าย และรวดเร็วในการเรียนรู้การใช้งานเกี่ยวกับ?โปรแกรมสำนักงานเอ็กเซล หนึ่งในโปรแกรมชุด Microsoft?Office?ไอที-ไกด์ ดอทคอม จึงไ้ด้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ?เอ็กเซล มาให้เพื่อนๆ ได้ทำการความเข้าใจก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ เวลาไปเจอคำศัพท์แปลกๆ ที่ไหน จะได้เข้าใจความหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


คำศัพท์ เกียวกับโปรแกรมเอ็กเซล

 • Active Cell
  • เซลข้อมูลที่ทำงานปัจจุบัน
 • Border
  • หมายถึงกรอบของตาราง
 • Cell
  • หมายถึงตำแหน่งข้อมูลในเอกสารเอ็กเซล หรือ?จุดตัดของ row และ column เช่น A1 มีค่า 10 เป็นต้น
 • Center Across Selection
  • การจัดให้ข้อมูลอยู่กึ่งกลางทั้งหมดที่มีการเลือกไว้
 • Chart
  • รูปแบบการนำเสนอข้อมูลใช้ภาพแทนตัวอักษร
 • Clip Art
  • รูปภาพสำเร็จรูป ที่สามารถนำมาแทรกใน sheet ของเอ็กเซล
 • Column
  • ตำแหน่งในแนวตั้งข้อมูล เช่น Column A, B, C, D เป็นต้น
 • Decimal
  • จุดทศนิยม เช่น Increase Decimal หมายถึงการเพิ่มจุดทศนิยม หรือ Decrese Decimal หมายถึง การลดจุดทศนิยม เป็นต้น
 • Distributed
  • การกระจายข้อมูล ถ้าข้อความมีหลายบรรทัด จะมีการยืดระยะระหว่างบรรทัดจนชิดขอบบนและล่าง
 • Excel?
  • โปรแกรมสำหรับงานด้านตาราง คำนวณ ทำกราฟ หรือ ชาร์ต
 • Filter
  • คำสั่งในกรองข้อมูลในตารางที่เลือกไว้ เพื่อให้แสดงตามที่เราต้องการ
 • Footer
  • ส่วนท้ายของเอกสาร เอ็กเซล (ตรงข้ามกับ Header)
 • Format
  • หมายถึงการกำหนดคุณลักษณะของข้อมูล? Format Date หมายถึงการกำหนดให้ข้อความนั้นเป็นแสดงเป็นวันที่ ตามที่เรากำหนดเช่น 01 January 2009 หรือ 01 Jan 2009 เป็นต้น
 • Freeze/UnFreeze
  • Freeze การตรึงเวิร์กชีต ไม่ให้ขยับ เพื่อความสะดวกในการดูข้อมูล, UnFreeze การยกเลิกการตรึงเวิร์กชีต
 • Function
  • คำสั่งในการคำนวณ หาผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ เช่น SUM, Average เป็นต้น
 • Header
  • ส่วนหัวของเอกสาร เอ็กเซล (ตรงข้ามกับ Footer)
 • Insert
  • หมายถึงการแทรก ได้แก่ การแทรกข้อมูล การรูปภาพในเอกสาร เป็นต้น
 • Justify
  • การชิดขอบ ใช้กรณีที่มีข้อความเกินพื้นที่เซล โดยจะปัดบรรทัดต่อไป และให้ชิดขอบซ้ายและขวา
 • Macro
  • คำสั่งที่ใช้สำหรับสั่งให้โปรแกรมทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น สั่งให้ลบข้อมูลต่างๆ ใน คอลัมภ์นี้ จนถึงคอลัมภ์ A1 จนถึง A10?อัตโนมัติ เป็นต้น
 • Merge Cell
  • การรวมเซลหลายๆ เซล มาเป็นหนึ่งเซล
 • Mouse Pointer
  • ตำแหน่ง หรือสัญลักษณ์ของเม้าส์ที่แสดงอยู่ (ชี้อยู่)
 • Name Box
  • ตำแหน่งที่แสดงชือเซลปัจจุบัน Active Cell
 • Pivot Table
  • รูปแบบการสร้างรายงานในโปรแกรม Excel
 • Row
  • ตำแหน่งแนวนอนของข้อมูล เช่น Row 1, 2, 3, 4 เป็นต้น
 • Save, Save as
  • Save หมายถึงการบันทึก? ส่วน Save as หมายถึงการบันทึกเป็นอีกชื่อหนึ่ง (เพื่อทำสำเนา)
 • Sheet, WorkSheet
  • หมายถึงหน้าเอกสารหนึ่งของโปรแกรม Excel
 • Sort
  • การจัดเรียงข้อมูล เช่น เรียงจากมากไปหาน้อย หรือจากน้อยไปหามาก เป็นต้น
 • Table
  • ตาราง
 • Template
  • รูปแบบสำเร็จรูป (แม่แบบ)
 • Workbook
  • เอกสารหลายๆ Sheet หรือ?Worksheet รวมกันเป็นหนึ่ง workbook หรือหนึ่งไฟล์?
 • Workspaces
  • การเก็บพื้นที่การทำงานและไฟล์เวิร์กบุ๊คที่ใช้งานร่วมกันหลายๆ ไฟล์

?


Menu