สำหรับผู้เรียนรู้การใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะ


เืพื่อให้่ง่าย และรวดเร็วในการเรียนรู้การใช้งานอินเตอร์เน็ต ไอที-ไกด์ ดอทคอม จึงไ้ด้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต มาให้เพื่อนๆ ได้ทำการความเข้าใจก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ เวเลาไปเจอคำศัพท์แปลกๆ ที่ไหน จะได้เข้าใจความหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นคำศัพท์ เกี่ยวกับอิินเตอร์เน็ต

 • ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line
  • ระบบที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อความเร็วสูงประเภทหนึ่ง การเชื่อมต่อจะทำการผ่านทางสายโทรศัพท์ จุดเด่นของ ADSL ขณะใช้งาน ยังสามารถใช้โทรศัพท์พร้อมกันได้
 • Bandwidth
  • ความเร็วในการรับส่งข้อมูล มีหน่วยเป็น Bits per second
 • Broadband
  • การรับส่งข้อมูลความเร็วสูง
 • Dial-Up
  • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านทางโมเด็ม และทางสายโทรศัพท์ มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลไม่เกิน 56 KBPS
 • Domain Name
  • ชื่อของเว็บไซต์ เช่น www.it-guides.com เป็นต้น
 • E-Mail: Electronic Mail
  • การรับส่งข้อจดหมายในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ ตัวอย่างชื่ออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เป็นต้น
 • Flash
  • เทคโนโลยีอย่างหนึ่งในการทำภาพเคลื่อนไหว ผลที่ได้มีขนาดเล็ก แสดงผลได้สวยงาม
 • FLV
  • ไฟล์ Flash ประเภทหนึ่งที่นิยมใช้สำหรับการแปลงจากไฟล์วีดีโอทั่วไป และนำมาแสดงบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • FTP : File Transfer Protocal
  • มาตราฐานในการรับส่งข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีประสิทธิภาพและความเร็วสูงกว่าการโอนย้ายทาง http:
 • GIF
  • ไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่งที่สามารถแสดงบนเว็บไซต์ได้ จุดเด่นคือสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวได้
 • Home Page
  • หมายถึงหน้าแรกของเว็บไซต์
 • HTTP: Hypertext Transfer Protocal
  • มาตราฐานในการรับส่งข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • HTTPs:
  • มาตราฐานในการรับส่งข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่เพิ่มความสามารถในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัย (Security)
 • IP Address: Internal Protocal Address
  • หมายถึงที่อยู่ของคอมพิวเตอร์ของแต่ละเครื่อง ปกติจะมีชื่อเป็นกลุ่มของหมายเลข 4 กลุ่ม เช่น 192.168.1.1 เป็นต้น
 • Leased Line
  • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอีกประเภทหนึ่ง (นอกเหนือจาก Dial-up, ADSL) นิยมใช้กับองค์ที่ต้องการความเร็วสูง และเป็นช่องสัญญาณส่วนตัว ไม่มีมีการแบ่งหรือ share กับใคร
 • Plug-ins
  • โปรแกรมเสริม หรือเพิ่มเติม สำหรับโปรแกรมใด โปรแกรมหนึ่ง เช่น Plug-ins ของ FireFox เป็นต้น
 • URL: Uniform Resource Locator
  • สำหรับระบุตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์ อาจหมายถึงตำแหน่ง address ได้ด้วย
 • Web Browser
  • โปรแกรมสำหรับค้นหาข้อมูลทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น Internet Explorer, Safari, Firefox เป็นต้น
 • Web page
  • หมายถึงทั้งเว็บไซต์
 • WWW: World Wide Web
  • ระบบข้อมูลประเภท Hypertext ที่ใช้ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

?


Menu