Uninstall Program คืออะไร

หลายๆ ครั้ง เราจำเป็นต้องมีการถอดถอนการโปรแกรมที่ไม่ต้องการออก ทั้งนี้อาจมาจากวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป เช่น เพื่อเพิ่มพื้นที่ของ hard disk หรือเพื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ทดแทน เป็นต้น โปรแกรมส่วนใหญ่ หลังการติดตั้งจะมีโปรแกรมให้ที่ช่วยในการ Uninstall ให้เสมอ แต่ชืออาจเป็น "Uninstall + ตามด้วยชื่อโปรแกรม" หรือ "Remove + ขื่อโปรแกรม" เพียงแค่เราคลิกคำสั่ง Uninstall นี้ก็จะสามารถถอดถอนโปรแกรมได้ทันที

ถ้าไม่มีโปรแกรมช่วย Uninstall จะทำอย่างไร

โดยปกติเราสามารถใช้คำสั่ง Add/Remove Program ที่อยู่ภายในคำสั่ง Control Panel ช่วยเหลือได้ครับ

  1. คลิกเมนู Start
  2. คลิกเลือกคำสั่ง Control Panel
  3. คลิกคำสั่ง Add/Remove program
  4. ที่หัวข้อ "Change or Remove Programs" คลิกเลือกโปรแกรมที่ต้องการ Uninstall / Remove
  5. คลิกปุ่มด้านล่าง Remove ของโปรแกรมนั้น
  6. ทำตามขั้นตอนตามหน้าจอ

ทิป การ Uninstall / Remove โปรแกรมใดๆ เราจำเป็นจะต้องปิดโปรแกรมนั้นๆ ก่อนเสมอ ห้ามเปิดโปรแกรมนั้นๆ ทิ้งไว้ เพราะอาจทำให้การ Uninstall ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ ไฟล์ที่คงเหลือจะเป็นขยะภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ การ Uninstall บางโปรแกรมจำเป็นจะต้อง Restart Windows ใหม่ด้วย..

 


Menu